Zriadenie účtu - Registrácia

Rodné číslo je Váš jedinečný a nemenný identifikátor prostredníctvom ktorého sa budete prihlasovať do účtu eSpotrebiteľ a k všetkým prepojeným službám. Po odoslaní registrácie najprv z rodného čísla vypočítame váš dátum narodenia a pohlavie a následne vaše rodné číslo niekoľkonásobne zašifrujeme. Používame najmodernejšie šifrovacie algoritmy. Rodné číslo nikdy nebude zverejnené alebo sprístupnené z informačných systémov Spotrebiteľského Centra tretím a/alebo nepovolaným osobám.

Krstné meno používame na oslovenie pri komunikácií, spristupňujeme ho vo výkazoch, štatistikách a evidenčných prehľadoch. Podľa krstného mena vás však nikto nedokáže jednoznačne identifikovať.

Priezvisko nezverejňujeme ani nesprístupňujeme. Používame ho však v prípadoch, ktoré si to vyžadujú alebo ktoré nám umožňuje/prikazuje legislatíva. Napríklad ho sprístupnime obchodníkovi, ktorému odošlete odstúpenie od zmluvy alebo ho použijeme pri vytvorení plnomocenstva k zastupovaniu v súdnom spore

Naše štatistiky a prehľady sú viazané na obec, v ktorej máte trvalý pobyt. Podľa toho vieme, v ktorých regiónoch sú naše služby využívané.

Ulicu a číslo domu - adresu trvalého pobytu nezverejňujeme ani nesprístupňujeme, bez vášho vyslovného súhlasu alebo požiadavky.

Poštové smerovacie číslo si vieme dohľadať aj sami, avšak je pre nás jednoduchšie, ak nám ho uvediete pri registrácii.

Prostredníctvom emailovej adresy s vami budeme komunikovať, preto odporúčame použiť svoju hlavnú emailovú adresu. Nikdy vám nebudeme posielať spam ani nezabezpečené správy, taktiež od vás nikdy nebudeme požadovať prihlasovacie údaje k vášmu eSpotrebiteľ účtu.

Telefonicky vás budeme kontaktovať iba v nevyhnutných prípadoch, ktoré priamo súvisia s riešením vášho problému alebo v prípade overenia Vašej spokojnosti s využívanými službami Spotrebiteľského Centra. Vaše mobilné číslo nikdy neposkytneme na telemarketingové účely, môžeme ho však použiť pri informovaní o poskytovaných všeobecne prospešných službách či činnostiach Spotrebiteľského Centra.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov odoslaním registrácie dobrovoľne na neurčitú dobu udeľujem súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov pri zriadení účtu eSpotrebiteľ na účely poskytovania všeobecne prospešných služieb, prevádzky informačných systémov, evidencie klientov, evidecie členov. Súhlas uďeľujem zaškrtnutím príslušného poľa občianskemu združeniu Spotrebiteľské Centrum so sídlom Andyho Warhola 33, 06801 Medzilaborce, IČO: 42249708 a Spotrebiteľ n.o. so sídlom Andyho Warhola 33, 06801 Medzilaborce, IČO: 51140897.

Poskytnutím súhlasu nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietanie automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania, namietanie spracúvania osobných údajov ako ani právo na výmaz osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po uplynutí šiestich rokov od jeho udelenia, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný, budú poskytnuté údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely.